Tüm Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerimiz dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatlarına mahsustur.

Eğitimlerimize bireysel katılım mümkün değildir!

 

İstismar Edilen Mehdi Haberleri İçin Hukuki Süreç Başladı

ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi konulu 3. uluslararası ASSAM İslan Birliği Kongresi'nde Adnan Tanrıverdi Tarafından yapılan konuşmanın içerisinde geçen "Mehdi" açıklaması ile alakalı yalan haber yapan sozcu.com.tr, odatv.com ve yenicaggazetesi.com.tr, isimli İnternet  sitelerine tekzip metni gönderilmiştir.

 

İHTAR EDEN      :  Adnan TANRIVERDİ

 

 VEKİLİ                 : Av. Ahmet Cengiz TANGÖREN – Av. Ahmet TAYLAN

 

ADRES                  :  Başlıkta belirtilmiştir.

 

MUHATAPLAR   : 1- Sözcü.com.tr  İnternet Sitesi

 

ADRESİ                   : Halkalı Merkez Mah. Abay Cad. Atlas Sok. Atlas İş Merkezi A Blok No:6-8/4

                                                                                                               Halkalı-Küçükçekmece/İSTANBUL

                                     2- ODATV (Proje-Et Prodüksiyon İletişim Tan. Dan. Halhla İlişkiler Ltd. Şt.)

ADRESİ                   :      Eğitim Mah. Ahsen Çıkmazı Sok. Sadıkoğlu Plaza5 N:12 Kat:2 Büro:41

                                                                                                               Kadıköy/İSTANBUL

                                    3- Yenicag Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.

ADRESİ                   :     Çobançeşme Mah. Kalander Sok. No:12              Yenibosna/ İSTANBUL

 

KONU             : 30/12/2019 tarihli müvekkil hakkında yapılan yayınlara karşı cevap ve düzeltme hakkımızın kullanılması ile söz konusu haberlerin yayından kaldırılması talebimizdir.

 

AÇIKLAMALAR   :

             

                  1-- Sayın Muhataplar, sahibi bulunduğunuz; Sözcü.com.tr, odatv.com, yenicaggazetesi.com.tr isimli internet sitelerinde Müvekkilim Adnan TANRIVERDİ’nin ‘’Mehdi’’ beyanı ile ilgili olarak 30/12/2019 tarihinde yayınlanan yazılı ve görsel haber ve yazılarda, müvekkilim hakkında gerçek dışı, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde, manevi şahsiyetini zedeleyici nitelikte ifade ve beyanlara yer verilmiştir.

                  2-  Söz konusu haberler, Müvekkil Adnan TANRIVERDİ tarafından 19-20 Aralık 2019 tarihlerinde ASSAM ‘Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği’’ tarafından düzenlenen İslam Birliği Kongresinde  kullandığı MEHDİ kelimesi ile ilgili olarak  söyleniş amacı çarpıtılarak,  Müvekkilin hiç de hak etmediği şekilde, gerçekle alakası olmayan, kaynağı, araştırılmadan belirli bir maksada matuf, gerçek dışı beyan ve ifadeler ihtiva etmektedir

                  3 -Anayasa’nın 32. maddesi cevap ve düzeltme hakkını anayasal bir hak olarak düzenlemiştir.  Bilindiği üzere, 5651 sayılı Kanun’ un 4. maddesine göre,“İçe­rik sağ­la­yı­cı, in­ter­net or­ta­mın­da kul­la­nı­ma sun­du­ğu her tür­lü içe­rik­ten so­rum­lu­dur. İçe­rik sağ­la­yı­cı, bağ­lan­tı sağ­la­dı­ğı baş­ka­sı­na ait içe­rik­ten so­rum­lu de­ğil­dir. An­cak, su­nuş bi­çi­min­den, bağ­lan­tı sağ­la­dı­ğı içe­ri­ği be­nim­se­di­ği ve kul­la­nı­cı­nın söz ko­nu­su içe­ri­ğe ulaş­ma­sı­nı amaç­la­dı­ğı açık­ça bel­li ise ge­nel hü­küm­le­re gö­re so­rum­lu­dur.” hükmü mevcut olup, aynı zamanda TCK’ nın 125. maddesine göre de bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil isnat etmek suretiyle saldıran kişinin 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

                     4-  5651 sayılı ‘’İn­ter­net  Or­tamin­da   Ya­pı­lan Yayın­la­rın    Dü­zen­len­me­si   Ve Bu Ya­yın­lar Yo­luy­la İşle­nen Suçlar­la Mü­ca­de­le Edil­me­si Hakkın­daki  Kanun’ un 9. Maddesi, içerik nedeniyle hakları ihlal olan kişilerin, sahip olduğu hakları ve bulunabileceği talepleri açıkça düzenlemiştir.

                  Söz konusu kanuni düzenleme uyarınca; halen yayınlamakta olduğunuz, gerçeğe aykırı, iftira ve hakaret içerikli yayınınızın, müvekkilin kişilik haklarının ve itibarının zedelenmesine yol açtığı ortada olup, iş bu talebin tarafınıza tebliği tarihinden itibaren üç gün içerisinde;

                  a)    İlgili haberin yer aldığı web sayfasındaki muhtevanın ivedi olarak ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sını,

                  b)    Müvekkilin itibarının iadesi için söz konusu web sayfasına ait ana sayfa üzerinden ekte gönderilen basın açılamasının cevap ve düzeltme hakkımızın kullanılması adına, yayınlanarak, kamuya yayın yoluyla duyurulmasının sağlanmasını ve yayınlanacak yazının sitenizde en az 7 gün kalmasını,

                  c) Aksi takdirde, muhtevanın ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı­na ve tarafımızca ha­zır­la­nacak  iade-i itibar  yazısının bir haf­ta sü­rey­le in­ter­net or­ta­mın­da ya­yım­lan­ma­sı­na ka­rar ve­ril­me­si­ için yasal yollara başvurulacağı gibi, TCK’ nın ilgili hükümleri gereğince ve hukuk mahkemesi nezdinde tüm dava ve talep haklarımızın kullanılacağını, bu hususlarda yapılacak tüm masrafların tarafınıza yükletileceğini saygılarımızla vekâleten ihtar ederiz.

                  Sayın Noter; beş nüshadan ibaret bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataplara tebliğini, bir nüshasının tebliğ şerhi ile tarafıma iadesini, diğer nüshasının da  dairenizde saklanmasını vekaleten talep ederim.  10/01/2020

                                                                                                          

                                                                                                             Keşideci Vekili

                                                                                               Av. Ahmet Cengiz TANGÖREN

EKLER   :

1- Vekaletname sureti

2- Cevap ve düzeltme metni(Basın Açıklaması)

 

 

İSTİSMAR EDİLEN "MEHDİ" SÖYLEMİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Görsel, işitsel ve Yazılı Basınımızın Değerli Mensupları,

Basınımızda yer alan ve yanlış anlaşılmalara sebep olan haber ve yorumlara dayanarak şahsım, kurucusu olduğum ASSAM "Adaleti savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği" ve SADAT "Uluslararası Savunma Danışmanlık A.Ş." hakkında karalama kampanyasına dönüştürülen bir kısım söylem ve eylemler, yine basınımızda yoğun bir şekilde gündem oluşturmaktadır.

ASSAM "Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği", İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseler ve bu müesseselerin olması gereken mevzuatını araştırarak, yöneticiler için bir İSLAM BİRLİĞİ MODELİ sunmak üzere kurulmuş, fikri araştırmalar yapan bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

 2017 Yılına kadar fikri alt yapısını oluşturan Araştırma merkezimiz, ilki 201 7 yılında olmak üzere, her yıl birini icra etmek üzere, yedi adet "ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ" planlamıştır. 2017, 2018 ve 2019 yıllarında icra edilen Kongreler ve kongre sonunda yayınlanan sonuç raporları ve deklarasyonlara ASSAM WEB Sitesinde, Kongreler "https://www.assamcongress.com/tr/" linkinden ulaşılabilir.

İslam Ülkelerinin Ortak Savunma Sanayi Üretimi imkan ve Usullerini belirlemek amacıyla planlanan ve 19-20 Aralık 2019 tarihlerinde icra edilen "ASRİKA (ASYA-AFRİKA) ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİ" Konulu "3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi"nin açılış ve kapanış konuşmaları ile Kongre sırasında yapılan söyleşilerdeki BİR SÖYLEMİM İSTİSMAR EDİLMEKTEDİR.

BU SÖYLEMİM; İslam Ülkelerinin ittifak için çalışmadıklarını ELEŞTİRMEK üzere, bir hatıramı aşağıda sunduğum kapsamda nakletmek için olmuştur.

"Dünya üzerindeki İslam Alimleri ile görüştüğümüzde sorularımıza şöyle cevap alıyoruz.

►        Ben "İslam Birliği olacak mı?" Diye soruyorum.

►        Muhatabım, "Olacak" diyor.

►        Ben, "Nasıl olacak?" diye soruyorum.

►        Muhatabım, "Mehdi Hz. geldiği zaman" diyor.

►        Ben, "Mehdi Hz. ne zaman gelecek?" diye soruyorum.

►        Muhatabım, "zamanını Allah bilir" diyor.

Bu cevaplar karşısında, "Pekiyi bizim üzerimize düşen bir görev yok mu? Biz ortamı hazırlamadan Allah Mehdi Hazretlerini gönderir mi?" diyerek, İslam Dünyasının ittifak için duyarsız kalmasına tepkimi dillendirdiğim diyaloğumuz, BİLİNÇLİ VEYA BİLİNÇSİZ OLARAK YANLIŞ ALANLARA ÇEKİLMEYE ÇALIŞILMIŞTIR. Bu diyaloğu her fırsatta anlatmamın sebebi, İslam Dünyasının gafletten uyanıp, Mehdi'yi bekleme mazeretine sığınmayıp, İslam Birliği için gayret göstermesi gerektiğine işaret etmek içindir.

Beş Kıta'dan 45 Ülkenin 200'e yakın temsilcisinin katıldığı Kongremizde, Kongrenin amacına uygun 48 bildiri sunulmuştur. Akademisyenleri ve izleyicileri heyecanlandıran Kongreden amaç hasıl olmuştur. Bu kongremizin sonuç bildirgesi de Bilim ve Yönetim kurulumuzun bildirilerin üzerindeki çalışmaları tamamlandıktan sonra Kamuoyu ile paylaşılacaktır.

ASSAM'ın amacı, Çağdaş Devlet anlayışı ve İslam fıkhı ışığında, yönetim şekli ve kurumları ile günümüzde, İslam Birliği için uygulanabilen bir MODEL ortaya koymaktır.

İslam Birliği için "Geçmişten Geleceğe Yönetim Biçimleri" Temalı Birinci Kongremizden sonra yayınladığımız DEKLARASYONDA Özetle;

Her İslam Ülkesinde İslam Birliği Bakanlığı bulunması ve İslam Ülkelerinin Temsil edildiği İSLAM ÜLKELERİ PARLAMENTOSUNUN Kurulmasını önerirken, 181 maddeli 63 sayfalık MODEL bir Anayasa Taslağını WEB Sitemize yerleştirdik.

ASSAM olarak, ASRİKA mihverindeki 61 İslam Ülkesinin (27'i Asya, 28 Afrika, 4'ü Avrupa, 2'i Güney Amerika) milli sınırları ve yapısı değişmeden, etnik ve coğrafi yakınlıklarına göre DOKUZ BÖLGESEL FEDERASYON ve bu bölgesel İslam Federasyonlarının oluşturduğu KONFEDERAL bir yapı ile bir irade altında toplanarak İSLAM BİRLİĞİNİN oluşturulmasını mümkün gördüğümüzü belirttik.

İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Temalı İkinci Kongremizden sonra yayınladığımız DEKLARASYONDA Özetle;

►        İslam ülkeleri arasında gümrük birliğinin tesisini,

►        İslam ülkeleri arasında ortak pazarın kurulmasını,

►        İslam ülkeleri arasında para birliğinin kabul edilmesini,

►        Birlik üyeleri arasında ticaret bölgelerinin kurulmasını,

►        Zekat müessesine, ortak bir fon halinde devletlerin kontrolünde kurumsal bir hüviyet kazandırılmasını,

►        Birliğe bağlı Ticaret Odasının, Ticaret mahkemelerinin, Vakıfların kurulmasını,

►        İslami elektronik dinar para biriminin (ASRİKA Dinarı) oluşturulmasını,

►        Ortak pazar ve ortak üretim ve AR-GE teşvik fonu oluşturulmasını,

►        Ortak yatırım fonu ile kaynak planlama çalışması yapılmasını,

►        AR-GE ve İnovasyon faaliyetleri için ortak bir kuruluşun oluşturulmasını,

►        İslam ülkelerinin maden, enerji, tarım, ulaşım ve telekomünikasyon ile gıda sektörlerinde İslam ülkeleri arasında kooperatiflerin-el birliği sistemlerinin kurulması ve İslami finans kuruluşlarının desteklenmesini,

►        ASRİKA, BANKALAR ARASI FİNANSAL AKTARMA MERKEZİ (ASRİKA-BAFAM)'nin kurulmasını,

►        Üye ülkeler arasında dış ticaret hacmini arttırmaya yönelik tedbirlerin alınmasını,

►        İslam ülkeleri arasında, Ticaret merkezlerinin kurulması, tercihli ticaret anlaşmalarının yapılmasını,

►        İslam Ülkeleri arasında dil, din, tarih bileşkesinde oluşan kültürel yakınlığın geliştirilmesi, güçlü bir siyasi iradenin oluşturulmasını,

Önerdik.

ASSAM müşavereye önem veren, halkın iradesini öne çıkaran, Demokratik bir sistemin İslam Birliği için tesisini isteyen ve bu ilkeler doğrultusunda bir MODEL ortaya koymaya çalışan bir MİSYONA sahip bulunmaktadır.

Tespitlerimize katılmayanlar, alternatiflerini ortaya koyarak yeni modeller oluşturabilirler

Biz, "ASRİKA İslam Devletler Birliği, Konfederal Bir Cumhuriyettir." Demişiz, bir başkası "Federal Bir Başkanlıktır" diyebilir. Benzeri alternatif önerilerle yeni modeller ortaya çıkabilir.

ASSAM mensupları ve bu merkezin başında olarak şahsım, hurafelere inanan, mecnun, sağlam dini akidelere vakıf olmayan düşünce yapısına sahip kimseler değiliz. Böyle zannedenler ve ASSAM'ın kapsamlı çalışmalarından haberdar olmayan bir kısım kişiler şahsımıza ve faaliyetlerimize haksızlık etmektedirler.

ASSAM olarak Çalışmalarımız, tamamen Sivil Toplum İnisiyatifi olarak sürdürülmektedir.

Kongremizin, planlanma, icra ve sonucu ile ilgili, Cumhurbaşkanımızın herhangi bir direktifi e çalışmalarımızla ilgili tavsiye ve etkisi olmamıştır.

Halkımıza durumu saygı ile arz ederim. 31 ARALIK 2019

                                                                     

 

 

    

Tags: , ,